کنگره سر و گردنکنگره هد اند نیککنگره سر و گردن
پنجمین-سمینار-تومورهای-سر-و-گردن-280x100
اولین سمینار تومورهای سر و گردن
دومین سمینار تومورهای سر و گردن
سومین سمینار تومورهای سر و گردن
چهارمین-سمینار-تومورهای-سر-و-گردن-280x100

سمينار سالانه تومورهاي سر و گردن ايران

Iranian Annual Meeting for Head & Neck Tumors

دارای امتیاز بازآموزی
برگزار کنندگان: -مرکز تحقیقات بالینی سرطان بیمارستان میلاد -گروه گوش ، حلق ، بینی و جراحی سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

با همکاری

بیمارستان میلاد
2-233
6-6
کنگره-هد-اند-نیک
4-4
کنگره سرو گردن
کنگره سرو گردن
کنگره سرو گردن
5-5
7-7
3-3