پوستر

اولین سمينار تومورهای سر و گردن ايران

12
دارای امتیاز بازآموزی
برگزار کنندگان: -مرکز تحقیقات بالینی سرطان بیمارستان میلاد -گروه گوش ، حلق ، بینی و جراحی سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محور های سمینار
برنامه علمی
کمیته علمی
برنامه های جانبی
کمیته اجرایی
مهمانان خارجی سمینار
امتیازات و گروه های هدف
اسپانسر ها
دكتر مهدي خواجوي
کنگره سر و گردن
dr yahyazade
کنگره سر و گردن
دكتر نويد احمدي روزبهانی
کنگره سر و گردن

با همکاری

5
1
ESTRO_gen_1-ok
3-150x150
6
کنگره-سر-و-گردن
7