درباره ما:

مركز تحقيقات باليني سرطان بيمارستان ميلاد اولين مركز تحقيقات ثبت شده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در حوزه درمان سازمان تامين اجتماعي است كه موافقت اصولي براي تاسيس آن در اواخر سال 93 صادر گرديده است.

با توجه به اينكه بيمارستان ميلاد به عنوان يكي از بزرگترين مراكز درماني منطقه پذيراي انبوهي از بيماران مبتلا به سرطان در سطح كشور بوده و اطلاعات تشخيصي و درماني ارزشمندي در خصوص تنوع و فراواني بيماران در اين مركز ثبت مي باشد، لذا مركز تحقيقات باليني سرطان بيمارستان ميلاد به منظور انتقال تجارب ارزشمند تشخيصي و درماني و بحث و تبادل نظر فرهيختگان، با همكاري گروه گوش، حلق و بيني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و انجمن گوش، حلق و بيني ايران اقدام به برگزاري سمينارهاي سالانه در خصوص تومورهاي سر و گردن نموده است.

اين سمينارها داراي امتياز بازآموزي براي گروه هاي هدف هستند و با حضور مهمانان و سخنرانان داخلي و بين المللي و با تاييديه محافل معتبر بين المللي در زمينه سرطان برگزار مي شود.