كميته علمی پنجمین سمینار تومورهای سر و گردن

دکتر حسین یحیی زاده ، دبیر اجرایی

دكتر محبوبه کریمی ، دبیر علمی

اعضای کمیته علمی-1
اعضای کمیته علمی-21