كميته علمی دومین سمینار تومورهای سر و گردن (به ترتيب حروف الفبا):

دكتر نويد احمدي روزبهانی (متخصص گوش، حلق و بيني) ، دبیر علمی

1.دكتر پيام آزاده (متخصص راديوتراپي انكولوژي)

2.دكتر نادر اكبري ديلمقاني (متخصص گوش، حلق و بيني)

3.دكتر علي باقري حق (متخصص گوش، حلق و بيني)

4.دكتر مهرداد بخشايش كرم (متخصص راديولوژي)

5.دكتر آرش پرويزي (متخصص راديوتراپي انكولوژي)

6.دكتر علي اصغر پيوندي (متخصص گوش، حلق و بيني)

7.دكتر ابوالفضل جعفري (متخصص گوش، حلق و بيني)

8.دكتر مهرداد جعفري (متخصص گوش، حلق و بيني)

9.دكتر بيژن خادمی (متخصص گوش، حلق و بيني)

10.دكتر رضا خدابخشي (متخصص راديوتراپي انكولوژي)

11.دکتر مهدی خواجوی (متخصص گوش، حلق و بيني)

12.دكتر عباس خداياري (متخصص جراحي فك و صورت)

13.دکتر محمدتقی خورسندی (متخصص گوش، حلق و بيني)

14.دكتر پيمان دبير مقدم (متخصص گوش، حلق و بيني)

15.دكتر حميدرضا دهقان منشادي (متخصص راديوتراپي انكولوژي)

16.دكتر زهرا رحمانی (متخصص گوش، حلق و بيني)

17.دكتر احمد رضازاده مافي (متخصص راديوتراپي انكولوژي)

18.دكتر ميترا زراتي

19.دكتر منوچهر سرداري كرماني (متخصص راديوتراپي انكولوژي)

20.دكتر فرهاد سميعي (متخصص راديوتراپي انكولوژي)

21. دكتر حسينعلي شریفیان (متخصص گوش، حلق و بيني)

22. دكتر مستانه صانعي (متخصص راديوتراپي انكولوژي)

23. دكتر امان الله صفوي (متخصص گوش، حلق و بيني)

24. دكتر عباس صفوي ناييني (متخصص گوش، حلق و بيني)

25. دكتر احمد عامري (متخصص راديوتراپي انكولوژي)

26. دكتر مهدي عقيلي (متخصص راديوتراپي انكولوژي)

27. دكتر حجت الله عباس زاده

28. دكتر علي فتاحي (متخصص گوش، حلق و بيني)

29. دكتر مهدي فتحي (متخصص جراحي فك و صورت)

30. دكتر محمد رضا فتح العلومي (متخصص گوش، حلق و بيني)

31. دكتر پدرام فدوي (متخصص راديوتراپي انكولوژي)

32. دكتر عبداله فضلعلي زاده (متخصص راديوتراپي انكولوژي)

33. دكتر حسين  فودازي (متخصص راديوتراپي انكولوژي)

34. دكتر علي قنبري مطلق (متخصص راديوتراپي انكولوژي)

35. دكتر اميرحسين قاضي زاده

36. دكتر امان اله قوجقی (متخصص گوش، حلق و بيني)

37. دكتر مسعود كاظمي (متخصص گوش، حلق و بيني)

38. دكتر ابراهيم کریمی (متخصص گوش، حلق و بيني)

39. دكتر محمد تقي كياني (متخصص جراحی فک و صورت)

40. دكتر كاوه كيواني (متخصص گوش، حلق و بيني)

41. دكتر امان اله كيهاني (متخصص جراحی عمومی)

42. دكتر شباهنگ محمدی (متخصص گوش، حلق و بيني)

43. دكتر حسين مدني (متخصص راديوتراپي انكولوژي)

44. دكتر بهرام مفيد (متخصص راديوتراپي انكولوژي)

45. دكتر مازيار مطیعی (متخصص گوش، حلق و بيني)

46. دكتر عليرضا موحدي (متخصص گوش، حلق و بيني)

47. دكتر حميدرضا ميرزايي (متخصص راديوتراپي انكولوژي)

48. دكتر محترم نجفي (متخصص گوش، حلق و بيني)

49. دكتر فريد نژاد دادگر (متخصص راديوتراپي انكولوژي)

50. دكتر بيژن نقیب زاده (متخصص گوش، حلق و بيني)

51. دكتر سعيد اله نوحي (متخصص گوش، حلق و بيني)

52. دكتر عليرضا نيكوفر (متخصص راديوتراپي انكولوژي)

53. دكتر نسرين يزداني (متخصص گوش، حلق و بيني)

54. دكتر سيد حسين يحيي زاده (متخصص راديوتراپي انكولوژي)