كميته علمی اولین سمینار تومورهای سر و گردن (به ترتيب حروف الفبا):

دكتر نويد احمدي روزبهانی (متخصص گوش، حلق و بيني) ، دبیر علمی

1.دكتر كيوان آقازاده (متخصص گوش، حلق و بيني)

2.دكتر آقاحسيني

3.دكتر علي باقری حق (متخصص گوش، حلق و بيني)

4.دكتر مهرداد بخشايش كرم (متخصص راديولوژي)

5.دكتر فرحناز بيداری (متخصص پاتولوژي)

6.دكتر احمد تابش (متخصص گوش، حلق و بيني)

7.دكتر ثابتی

8.دكتر بيژن خادمی (متخصص گوش، حلق و بيني)

9.دکتر مهدی خواجوی (متخصص گوش، حلق و بيني)

10.دکتر محمدتقی خورسندی (متخصص گوش، حلق و بيني)

11.دکتر حبیب اله دانشور (متخصص گوش، حلق و بيني)

12.دكتر رباني

13.دكتر زهرا رحمانی (متخصص گوش، حلق و بيني)

14.دكتر هوشنگ زادان فرخ (متخصص گوش، حلق و بيني)

15.دكتر رامين زجاجي (متخصص گوش، حلق و بيني)

16.دكتر حسینعلی شريفيان (متخصص گوش، حلق و بيني)

17.دكتر صادق بيگي

18.دكتر علي صفوی (متخصص گوش، حلق و بيني)

19.دكتر محمد رضا فتح العلومي (متخصص گوش، حلق و بيني)

20.دكتر امان اله قوجقی (متخصص گوش، حلق و بيني)

21.دكتر مسعود كاظمي (متخصص گوش، حلق و بيني)

21.دكتر ابراهيم کریمی (متخصص گوش، حلق و بيني)

22.دكتر محبوبه کریمی (متخصص گوش، حلق و بيني)

23.دكتر علي گلجانيان (متخصص گوش، حلق و بيني)

24.دكتر حامد محمدی قهاري (متخصص گوش، حلق و بيني)

25.دكتر عليرضا موحدي (متخصص گوش، حلق و بيني)

26.دكتر موسوي

27.دكتر محترم نجفي (متخصص گوش، حلق و بيني)

28.دکتر بیژن نقیب زاده (متخصص گوش، حلق و بيني)

29.دكتر سعيد اله نوحي (متخصص گوش، حلق و بيني)

30.دكتر واشقاني

32.دكتر محسن وزيرنظامي (متخصص گوش، حلق و بيني)