محور های “اولين سمينار تومورهاي سر و گردن”

  • تكنيكهاي جديد تصويربرداري در تشخيص و پيش آگهي تومورهاي سر و گردن
  • جراحي روباتيك در سرطان هاي سر و گردن
  • تشخيص سيتولوژيك و هيستولوژيك تومورهاي غدد بزاقي
  • تكنيكهاي پارائيدكتومي و مديريت عوارض آن
  • ايزارهاي تشخيصي در تومورهاي غدد پاراتيروئيد
  • درمان جراحي و طبي اختلالات تيروئيد
  • بازسازي پوست بعد از جراحي تومورهاي سر و گردن