محور های “دومين سمينار تومورهاي سر و گردن”

  • اپیدمیولوژی تومورهاي اروفارنكس و حفره دهان
  • اتیولوژی تومورهاي اروفارنكس و حفره دهان
  • تازه های تشخیص و مرحله بندی تومورهاي اروفارنكس و حفره دهان
  • تازه های درمانی تومورهاي اروفارنكس و حفره دهان
  • ملاحظات اخلاقي و قانوني
  • توانبخشی بيماران مبتلا به تومورهاي اروفارنكس و حفره دهان