محور های “سومين سمينار تومورهاي سر و گردن”

  • اپیدمیولوژی تومورهاي حنجره
  • اتیولوژی تومورهاي حنجره
  • تازه های تشخیص و مرحله بندی تومورهاي حنجره
  • تازه های درمانی تومورهاي حنجره
  • ملاحظات اخلاقي و قانوني
  • پيوند حنجره
  • توانبخشی بيماران مبتلا به تومورهاي حنجره