چهارمین کنگره
poster

چهارمین سمينار تومورهای سر و گردن ايران

دارای امتیاز بازآموزی
برگزار کنندگان: -مرکز تحقیقات بالینی سرطان بیمارستان میلاد -گروه گوش ، حلق ، بینی و جراحی سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محور های سمینار
برنامه علمی
کمیته علمی
برنامه های جانبی
کمیته اجرایی
مهمانان خارجی سمینار
امتیازات و گروه های هدف
اسپانسر ها
دكتر مهدي خواجوي
کنگره سر و گردن
dr yahyazade
کنگره سر و گردن
دكتر زهرا رحماني
دکتر زهرا رحمانی

با همکاری

بیمارستان میلاد
1
ESTRO_gen_1-ok
کنگره سرو گردن
کنگره سرو گردن
کنگره سرو گردن
کنگره سرو گردن