دبير اجرايي: دكتر سيد حسين يحيي زاده

مدیر اجرایی : ناهید کاهن

کمیته اجرایی پنجمین سمینار تومورهای سر و گردن

 1. مرضيه بهشتي
 2. محمد علي باقري فرد
 3. فريدون جماليان
 4. مجيد دريائي
 5. مصطفي رحيمي راد
 6. جواد شمسايي
 7. آزيتا عبدالهي نژاد
 8. دکتر افسانه کریمی
 9. دکتر فرشته فرومدیان
 10. دكتر حسين فودازي
 11. بهنام امير اصلاني
 12. هديه عنايت زاده
 13. مریم مسعودنیا
 14. محسن فرهادی