رئيس كنگره: دكتر مهدي خواجوي

دبير علمي:  دكتر زهرا رحماني

دبير اجرايي: دكتر سيد حسين يحيي زاده

مدیر اجرایی : ناهید کاهن

کمیته اجرایی چهارمین سمینار تومورهای سر و گردن

 1. مرضيه بهشتي
 2. فريدون جماليان
 3. مجيد دريائي
 4. مصطفي رحيمي راد
 5. جواد شمسايي
 6. آزيتا عبدالهي نژاد
 7. محمد علي باقري فرد
 8. دكتر حسين فودازي
 9. ژابیز عبدالرحیمی
 10. فاطمه دواتگر
 11. بهنام امیر اصلانی